19 Eylül Gaziler Günü Kutlu Olsun
23 Haziran 2020

19 Eylül Gaziler Günü.jpg

Tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü Kutlu Olsun

Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa

Sakarya’nın doğusuna çekiliş doğal olarak ülke içerisinde büyük bir

ümitsizlik ve karamsarlığa sebep olmuştur. Başkomutan bir dizi emirler

yayımlayarak olağanüstü tedbirler almıştır. 23 Ağustos’da başlayan ve 22 gün

22 gece süren Sakarya Muharebesi’ nin 13 Eylül 1921’ de kazanılmasından

sonra Garp Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile Genel Kurmay Başkanı Fevzi

Paşa cepheden “Edirne Mebusu İsmet ve Kozan Mebusu Fevzi” imzalarıyla

15-16 Eylül 1921’de gönderdikleri önerge ile Başkomutan’a “Müşirlik ve

Gazilik” tevcihini önermişlerdir30. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’ya

Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921’de kanunla “Müşir”(Mareşal)

rütbesi ile “Gazi” unvanı verilmiştir31. Gazi kelimesi, Arapça olup,

Müslümanlıkta düşmanla savaşan veya savaş yapmış kimseye verilen isimdir.

Ayrıca, olağanüstü yararlıklar göstererek düşmanı yenen komutanlara devlet

tarafından verilen onur unvanıdır32Kamus-i Türki’de de Gazi, Gazâ eden;

Düşmana karşı harb etmeğe giden; Bir memleketi feth ile memalik-i islamiyye

dairesine idhâl eden askeri kumandan olarak tanımlanmıştır33.

O’nun isminin soluna eklenen her rütbe ve unvan kendisine verilmiş bir

ödül olmakla birlikte aynı zamanda görevi de olmuş ve o bunun bilincinde

olarak meclise şöyle teşekkür etmiştir:“... Kazanılan bu başarı, Yüksek

Heyetinizin iradesi ile kuvvet bulan ordumuzun iradesi sayesinde düşman

ordusunun iradesinin kırılmasıyle belirmiştir. Bu sebeple ödüllendirilişimizin

gerçek muhatabı yine ordumuzdur.34

Güçlü bir kişiliğe sahip ve gerçek bir liderdi. Kendisine takdir edilen

orduda ki en büyük rütbe “Müşir”lik ve Türkler için şehitlikten sonra en kutsal

unvan sayılan “Gazi”liği komuta ettiği orduya mal ederek, yayımladığı

bildiride minnettarlığını güçlü bir hitabetle sunmuştur; “... Zaferden dolayı

sizin kahramanlıklarınızla, sizin gösterdiğiniz nihayetsiz fedakârlıklar

pahasına kazanılan bu büyük muzafferiyetlerin millet tarafından takdirini

gösteren bu rütbe ve unvanı, ancak size mal ederek bütün askerlik hayatımın

en büyük iftihar sermayesi olarak taşıyacağım35. Gazi artık Atatürk soyadını

alacağı 1934 yılına kadar hemen her yerde “Gazi Hazretleri” unvanıyla

anılacaktı.

30 Taner Lüleci, Tarihi ve Siyasi Tefrika Birinci Millet Meclisi, Edirne Me’busu Mehmet

ŞerefYeditepe Yayınları, İstanbul, 2011, s.202.

31 Kocatürk, Atatürk ve Türk Devrimi Kronolojisi, s.192.

32 TDK, a.g.e., s.732.

33 Sami, a.g.e., s.960.

34 TBMM Zabıt Cerideleri, 1921, Devre:I, Cilt:12, s.261.

35 Kocatürk, Atatürk ve Türk Devrimi Kronolojisi, s.193.

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi

S. 58, Bahar 2016, s. 245-278

Makalenin geliş ve kabul tarihleri: 10.02.2016 – 25.04.2016

ATATÜRK’E VERİLEN AD VE UNVANLAR

İLE ONA YAKIŞTIRILAN SIFATLAR

M. Hakan ÖZÇELİK

Mustafa GÜNEŞ


 

 

 

 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/45/2117/21905.pdf